Phát hiện biến động rừng

Các biến động rừng ngoài thực địa có thể được phát hiện bằng cách phân tích dữ liệu vệ tinh miễn phí và cập nhật nhất, ở quy mô cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện.

Phiên bản thử nghiệm của Dự án JICA SNRM.

1) Chọn địa bàn quan tâm:

Chọn tỉnh:
Chọn huyện:

2) Chọn đầu vào cho Kỳ trước:

Loại vệ tinh:
Từ ngày:
Đến ngày:

3) Chọn đầu vào cho Kỳ sau:

Loại vệ tinh:
Từ ngày:
Đến ngày:

4) Đặt giá trị lô tối thiểu: